Biến tần ATV340

Hiển thị tất cả 27 kết quả

ATV340U07N4E

12,262,360 19,778,000
(0)

Biến tần ATV340U22N4E

13,776,400 22,220,000
(0)

Biến tần ATV340U30N4E

14,738,020 23,771,000
(0)

Biến tần ATV340U40N4E

15,331,360 24,728,000
(0)

Biến tần ATV340U55N4E

16,204,320 26,136,000
(0)

Biến tần ATV340U75N4E

17,070,460 27,533,000
(0)

Biến tần ATV340D11N4E

20,596,400 33,220,000
(0)

Biến tần ATV340D15N4E

23,631,300 38,115,000
(0)

Biến tần ATV340D18N4E

28,255,260 45,573,000
(0)

Biến tần ATV340D22N4E

33,915,860 54,703,000
(0)

Biến tần ATV340D30N4E

32,217,680 51,964,000
(0)

Biến tần ATV340D37N4E

38,874,000 62,700,000
(0)

Biến tần ATV340D45N4E

50,174,740 80,927,000
(0)

Biến tần ATV340D55N4E

56,094,500 90,475,000
(0)

Biến tần ATV340D75N4E

68,261,380 110,099,000
(0)

Biến tần ATV340U07N4

8,627,300 13,915,000
(0)

Biến tần ATV340U15N4

9,070,600 14,630,000
(0)

Biến tần ATV340U22N4

9,691,220 15,631,000
(0)

Biến tần ATV340U30N4

10,373,220 16,731,000
(0)

Biến tần ATV340U55N4

12,023,660 19,393,000
(0)

Biến tần ATV340U75N4

13,653,640 22,022,000
(0)

Biến tần ATV340D11N4

17,370,540 28,017,000
(0)

Biến tần ATV340D15N4

18,905,040 30,492,000
(0)

Biến tần ATV340D18N4

20,003,060 32,263,000
(0)

Biến tần ATV340D22N4

24,224,640 39,072,000
(0)